Disclaimer

Disclaimer

Verantwoordelijke uitgever

R. Weisshaupt AG

CEO:
Reiner A. Weisshaupt
Patrick Muller
Tim de Toledo Sommerlath

Roetgener Strasse 65
4730 Raeren
België
Tel .: +32 (0) 87 59 35 00
info@wep-weisshaupt.com

BTW: BE 0402

Webdesign

CITO Communication GmbH
Tel .: +32 (0) 476 59 51 32
info@cito.be

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op onze contracten van levering, van technische uitrusting. Er wordt slechts van deze regel afgeweken als voor een bepaalde transactie bijzondere voorwaarden schriftelijk werden overeengekomen. Door het feit zelf van de bestelling erkent onze medecontractant uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden die onze betrekkingen regelen, behalve tegengestelde bepalingen die schriftelijk en formeel door ons aanvaard moeten worden.

Artikel 2: TOTSTANDKOMING VAN HET CONTRACT

Onze mondelinge of schriftelijke aanboden, onze steekproeven, de informatie die in onze documentatie alsmede onze tarieven word vermeld, worden altijd ter informatie en zonder formele verplichting meegedeeld, dit tot op de definitieve sluiting van het contract of tot op de ondertekende bestelling van de partijen. Onze aanboden, bestellingen, kostenramingen, enz., zelfs als die door onze eventuele vertegenwoordigers worden overhandigd, kunnen slechts gevolgen hebben na formele bekrachtiging door de persoon van onze directie die gerechtigd is om de maatschappij te verplichten. In alle veronderstellingen zijn onze aanboden slechts geldig voor zover zij door de ontvanger(s) binnen de XNUMX dagen van hun verzending worden aanvaard.

Artikel 3: PRIJS

Behalve bijzondere contractuele bepalingen hebben onze prijslijsten een zuiver indicatief karakter en binden ons in geen enkel geval. Onze prijzen zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving, ze zijn van toepassing op producten af fabriek geleverd, plus kosten, verpakking en belastingen. De verzendingskosten zijn ten laste van de klant, de goederen worden gefactureerd tegen de voorwaarden van het op het moment van de levering geldend tarief.

Artikel 4: LEVERTIJDEN

De levertijden worden slechts ter zuivere informatie en inlichting gegeven en zijn niet bindend. Dewelke achterstand ook in de levering mag geen aanleiding geven tot de nietigverklaring van de bestelling of tot een schadevergoeding. In elk geval van overmacht, met name in geval van totale of gedeeltelijke staking, overstromingen, brand, oorlog, slechte weersomstandigheden, enz., is de NV WEISSHAUPT vrijgesteld van haar verplichting tot levering. Als de levering op het overeengekomen moment niet kan plaatsvinden voor omstandigheden die aan de koper te wijten zijn gaan de kosten van opslag die eruit mogen voortkomen ten laste van de koper.

Artikel 5: RISICO-OVERDRACHT EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

De NV WEISSHAUPT blijft eigenaar van de geleverde goederen tot de volledige betaling van de prijs ervan ; cheques en overschrijvingen worden slechts als betalingsmiddelen beschouwd vanaf hun werkelijke inning. De koper is de hoeder van de goederen die onder voorbehoud van eigendom worden verkocht, hij is dus vanaf de levering aansprakelijk voor de risico's in geval van verlies, van diefstal of vernieling van het materiaal, en heeft hij de verplichting het materiaal in kwestie op zijn kosten te verzekeren en de kwitantie ervan op eerste aanvraag van de verkoper aan deze laatste te presenteren. Bij gebrek aan betaling door de koper van één deel van de prijs op de overeengekomen termijn zal de NV WEISSHAUPT de teruggave van het geleverde materiaal kunnen eisen, dit op kosten en risico van de koper, en behoudt zich de NV WEISSHAUPT het recht voor om ten laste van de koper alle schadevergoeding te vorderen ter compensatie van de schade die ze zal lijden ten gevolge van de niet-uitvoering van zijn verplichtingen en van de terugneming van het materiaal.

Artikel 6: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Al onze tekeningen, schetsen, plannen en technische fiches blijven ons geheel eigendom en kunnen in geen enkel geval ten voordele van derden gekopieerd worden.

Artikel 7: KLACHTEN EN WAARBORG

Hetwelk bezwaar ook zal slechts aanvaardbaar zijn als het wordt geuit door aangetekende brief binnen de XNUMX dagen vanaf de aankoop of de levering voor zichtbare gebreken waarmee het materiaal zou kunnen behept zijn. Na afloop van deze termijn wordt de factuur beschouwd als uitdrukkelijk aanvaard. Geen enkel bezwaar of betwisting staat echter een uitstel van betaling toe. Wij garanderen de goede werking van onze apparaten gedurende een termijn van XNUMX maanden vanaf de datum van de factuur. Elke wijziging of reparatie gedaan door de klant of door een derde bevrijdt ons volledig van onze verantwoordelijkheid. Stukken die door slechte behandeling of valse behandeling beschadigd worden zijn van de garantie uitgesloten.

Artikel 8: BETALINGEN 

Alle bedragen moeten op z’n laatst XNUMX dagen na de factureringsdatum betaald worden, alle belastingen inbegrepen. Elk niet betaald bedrag draagt van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning een maandelijkse conventionele rente tegen XNUMX %. In geval van niet-betaling binnen de XNUMX dagen vanaf de verzending van een ingebrekestelling per aangetekende brief door onze vennootschap wordt het nog verschuldigde bedrag, behalve de hoger bepaalde conventionele rente, verhoogd met een strafbeding tegen XNUMX % over het gezegde bedrag, zonder BTW en buiten rente, met een minimum van XNUMX €. De koopprijs is altijd betaalbaar op de zetel van onze vennootschap. Als de koper in gebrek blijft om verschillende facturen te betalen zullen de betalingen die hij zal uitvoeren eerst verrekend worden met de eventuele moratoire rente, en vervolgens met de schulden die het onderwerp zijn van geen enkele garantie ten voordele van de schuldeiser, met name met deze die geen aanleiding hebben gegeven tot de uitreiking van een wissel. Alle verplichtingen aangegaan ten aanzien van ons worden ondeelbaar verklaard, en als zodanig door de schuldenaar aanvaart, dit ongeacht de gebruikelijke of uitdrukkelijk bepaalde solidariteit. De verkoper behoudt zich het recht voor om van de koper voortijdige betalingen of borgsommen te eisen.

Artikel 9: GELDIGHEID

Deze algemene voorwaarden regelen de verhoudingen tussen de partijen in verband met elke aanvullende wettelijke beschikking. Voor de clausules die nietig zouden zijn of kunnen worden verwijzen de partijen op deze eventuele punten naar de wet, zonder dat de medecontractant de verdere bepalingen van deze algemene voorwaarden zou kunnen aanvechten. Onderhavige tekst maakt onze gewone algemene voorwaarden uit, maar wij zijn echter bereid om er, in de mate van het mogelijke, de wijzigingen aan te brengen die voorgesteld mogen worden. In dit geval moeten de afwijkingen door een aparte contract schriftelijk vastgelegd worden.

Artikel 10: GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID

Elk verschil zal uitsluitend door de rechtbanken van het arrondissement te Eupen beslecht worden, zonder dat onze medecontractant dewelke exceptie ook uit dit hoofd zou kunnen inroepen, zelfs voor een taalkundige vraag, voor vrijwaring, in tussenkomst of in gemeenverklaring van het vonnis. Dezelfde bevoegdheidsregeling is ook van toepassing in geval van internationale transacties. In alle gevallen zijn alleen maar de Belgische wetten van toepassing.

ARTIKEL 11: OPLEVERING

Elke oplevering moet vóór expeditie gebeuren in onze fabriek. De kosten van de oplevering zijn ten laste van de koper. Wij wijzen formeel elke verantwoordelijkheid af voor opleveringen buiten onze fabriek. Als de koper niet tot de oplevering van de goederen overgaat of laat overgaan worden de goederen beschouwd als definitief aanvaard of in onze fabriek geaccepteerd.

WEP / RAW / 06-2009

DISCLAIMER

1. Inhalt des Onlineangebotes
De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie, zijn fundamenteel uitgesloten, tenzij kan worden aangetoond dat de auteur opzettelijk of grove nalatigheid heeft gehandeld Is schuldig.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om onderdelen of het gehele aanbod zonder aparte aankondiging aan te vullen te verwijderen of de publicatie tijdelijk of permanent.

2. Verweise und Links
Voor directe of indirecte verwijzingen naar externe websites ("hyperlinks"), die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur vallen, zou een aansprakelijkheidsverplichting alleen van kracht worden in het geval dat de auteur kennis heeft van de inhoud en het technisch mogelijk en redelijk zou zijn om het gebruik in geval van illegale inhoud te voorkomen.
Der Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar Waren. Auf die Aktuelle und zukünftige Gestaltung, sterven Inhalte oder die Urheberschaft der verlinkten / verknüpften Seiten hoed der Autor keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten / verknüpften Seiten, sterven nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen, Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in allen Anderen Formen von Datenbanken, auf deren Inhalt external Schreibzugriffe möglich sind. Für Illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schaden, sterven aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.

3. Urheber-und Kennzeichenrecht
Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen sterven Urheberrechte der verwendeten Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen .
Alle Innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken-und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind!
Het copyright voor gepubliceerde, door de auteur zelf blijft als enige met de auteur. Elke reproductie of het gebruik van dergelijke afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

4. Privacy Policy
Indien binnen het internetaanbod de mogelijkheid bestaat om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) in te voeren, wordt de overdracht van deze gegevens door de gebruiker op uitdrukkelijk vrijwillige basis gedaan. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is - voor zover technisch mogelijk en redelijk - ook zonder specificatie van dergelijke gegevens of onder specificatie van geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem toegestaan. Het gebruik van de contactgegevens die zijn gepubliceerd in de afdruk of vergelijkbare informatie zoals postadressen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen van derden voor de verzending van niet uitdrukkelijk gevraagde informatie is niet toegestaan. Juridische stappen tegen de afzenders van zogenaamde spam-mails in geval van overtreding van dit verbod zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

5. Juridische geldigheid van deze disclaimer
Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie die u werden genoemd op deze pagina. Indien secties of individuele termen van deze verklaring niet legaal of correct zijn, de overige delen van het document in hun inhoud en geldigheid.

Bron: www.disclaimer.de
Zoekmachine Optimalisatie door Sumax

Ervaring ontmoet innovatie
© Copyright 2020 - Alle rechten voorbehouden
linkedin facebook Pinterest youtube rss tjilpen instagram facebook-leeg rss-blanco linkedin-blank Pinterest youtube tjilpen instagram