Richtlijnen gegevensbescherming / DGSVO

 

1. Gegevensbeheerder en gegevensbeschermingsfunctionaris

1.1.
In deze gegevensbeschermingsverklaring legt R. Weisshaupt AG hieronder uit: "WEP" of "wij") hoe zij uw persoonlijke gegevens als "verwerkingsverantwoordelijke" beheert. Deze gegevensbeschermingsverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van klanten, potentiële klanten (prospects) en personen die anderszins een contract aangaan met WEP als koper of leverancier. WEP heeft een filiaal en is bereikbaar op de coördinaten vermeld in punt 7.4

1.2.
Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon zijn persoonsgegevens. Dit is informatie die redelijkerwijs aan een persoon kan worden gekoppeld. 

1.3.
De functionaris voor gegevensbescherming is THEMIS-SECURITY.

Hij is te bereiken onder de volgende coördinaten:

Rue de l'Abbaye nr. 5 in 4040 Herstal
Telefoon: 32-4-378
Mail: info@themis-security.be

 

2. Persoonsgegevens die wij verwerken als gegevensbeheerder

2.1.
WEP kan uw persoonlijke gegevens op verschillende manieren verzamelen. Wij verwerken de persoonlijke gegevens die u ons meedeelt wanneer u deelneemt aan een actie of onze diensten gebruikt en dat u gegevens direct of indirect aan ons communiceert of ons toestaat om gegevens over uw interesses, gedrag en voorkeuren (cookies) op te slaan.

 

Informatie die u ons verstrekt

2.2.
Als u een verzoek indient bij WEP, bijvoorbeeld via de website, hebben we de volgende persoonlijke gegevens nodig:

 1. achternaam, voornaam;
 2. e-mailadres en telefoonnummer;
 3. mogelijk andere informatie die relevant is voor uw verzoek, zoals: uw activiteit of andere aanvullende opties. 

2.3.
Als u een contract aangaat met WEP, hebben we, afhankelijk van het type contract, product of dienst, de volgende persoonlijke informatie nodig:

 1. achternaam, voornaam, adres, postcode;
 2. contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres);
 3. bedrijfsnummer;
 4. financiële gegevens (bankrekening).

Deze persoonsgegevens moeten rechtstreeks aan ons worden meegedeeld. Als u ons niet de "verplichte" informatie verstrekt (die varieert afhankelijk van het type contract), zijn we mogelijk niet in staat om u de gevraagde service te bieden en het contract niet af te ronden.

 

Informatie over uw gebruik van onze diensten en / of producten

2.5.
Als u gebruik maakt van de door WEP aangeboden diensten of een contract met ons afsluit, verwerken wij gegevens zoals:

 1. gegevens met betrekking tot uw machine, bijvoorbeeld een MAC-adres, een IP-adres of een ander nummer;
 2. uw voorkeuren en communicatieparameters;
 3. de gegevens die we koppelen aan bepaalde profielen die we van u opstellen op basis van uw consumptiegedrag (bijvoorbeeld: de frequentie waarmee u onze site bezoekt, een aankoop doet of een service aanvraagt);
 4. browsegedrag, bepaald op basis van onze eigen waarnemingen of cookies (zie ook artikel 6 van deze privacyverklaring); 
 5. de resultaten van klanttevredenheidsonderzoeken;
 6. gegevens over uw gebruik van de diensten die wij aanbieden.

 

3. Grondslagen en legitieme belangen

Wij verwerken persoonsgegevens op de volgende wettelijke gronden:

 1. toestemming;
 2. uitvoering van een met u gesloten contract of van precontractuele maatregelen;
 3. wettelijke verplichting;
 4. uitvoering van een missie van openbaar belang;
 5. legitieme belangen van WEP of een derde partij.

We verwerken persoonsgegevens in een legitiem belang wanneer we uw gegevens gebruiken om diensten en inhoud, gerelateerde producten en diensten te leveren, om met u te communiceren en voor reclame- of marketingdoeleinden in verband met producten of diensten die u hebt in het verleden gekocht. Onze legitieme belangen zijn bijvoorbeeld: marketing en reclame aanverwante producten of diensten die u in het verleden, communicatie, management en informatiebeveiliging, onderzoek en analyse van onze producten of diensten, business management, affaire hebben gekocht es juridisch, intern beheer en delen met onze gelieerde ondernemingen.

 

4. De doeleinden waarvoor we persoonsgegevens verwerken

4.1.
WEP verwerkt persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden (doelen, doelen):

 1. onderhouden van klantrelaties (inclusief het onderhouden van een directe relatie tussen WEP, leden van het goedgekeurde netwerk, servicepartners, inclusief voor de uitvoering van een contract en het nastreven van legitieme belangen) ;
 2. bestellingen verwerken en beheren (inclusief facturering) om op uw verzoek te reageren en/of een contract voor te bereiden of uit te voeren;
 3. klantenservice verlenen, garantieverplichtingen en die van leden van het erkende netwerk of servicepartners vervullen, klachten en verzoeken behandelen, op uw verzoeken reageren en contracten uitvoeren, of voor legitieme belangen;
 4. proactief contact opnemen met klanten in geval van hardwarefouten of storingen of om serviceafspraken te plannen, een contract uit te voeren of om legitieme belangen;
 5. eventuele terugroepacties uitvoeren of coördineren vanwege legitieme belangen of wettelijke verplichtingen;
 6. marktonderzoek uitvoeren om onze activiteiten, onze merken, onze diensten en onze producten te verbeteren en de wensen van klanten te identificeren vanwege legitieme belangen;
 7. wettelijke verplichtingen respecteren, geschillen beslechten en onze rechten handhaven;
 8. om de kwaliteit van de gegevens te verbeteren door middel van het adres en de controle van de postcode, vanwege onze legitieme belangen;
 9. koppel en analyseer cookies van onze websites naar klantgegevens die we kennen. We doen dit om de inhoud van onze communicatie zoveel mogelijk aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren, voor het nastreven van onze legitieme belangen.

 

5. Bij de verwerking betrokken derden

5.1.
In sommige gevallen deelt WEP Persoonsgegevens met derden die onafhankelijke "verwerkingsverantwoordelijken" zijn. Hieronder leggen we uit wanneer dit het geval is en waarom. WEP kan gegevens delen met:

 1. de derden aan wie we wettelijk verplicht of toegestaan om gegevens te verstrekken; 
 2. de derde, als we vermoeden dat een schending van de rechten van derden, strafbare feiten of misbruik als ze een rechtmatig belang of dat ze de overheid. Het kunnen ook autoriteiten zijn zoals de politie, de officier van justitie;
 3. de partijen die WEP bijstaan in zijn diensten en geen onderaannemers van persoonsgegevens zijn voor het nastreven van zijn legitieme belangen; 
 4. de partijen die WEP helpen bij de ontwikkeling van (direct) marketingactiviteiten om haar legitieme belangen na te streven.  

5.2.
De communicatie van persoonsgegevens aan de hierboven genoemde derden vindt alleen plaats als dit is toegestaan ​​op basis van toepasselijke wet- en regelgeving. 

5.3.
WEP maakt ook gebruik van diensten van derden die optreden als "verwerkers" (bijv. aanbieders van hostingdiensten, bepaalde softwareaanbieders, aanbieders van mobiliteitsdiensten of partijen die acties of leveringen organiseren of uitvoeren. Enquêtes voor WEP) Met deze aanbieders is WEP verplicht om een onderaannemingsovereenkomst die bepaalt dat zij persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met de instructies en onder toezicht van WEP.

5.4.
Momenteel slaan we geen persoonlijke gegevens op buiten de Europese Unie. Als persoonsgegevens opzettelijk buiten de Europese Unie worden verstrekt, nemen we aanvullende garanties, zoals bijvoorbeeld het sluiten van een standaardcontract van de Europese Unie. 

5.5.
Onze websites kunnen verwijzingen en/of hyperlinks bevatten naar een of meer websites van derden. WEP is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze derden persoonsgegevens verwerken. We raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen om te weten en te bepalen hoe zij uw persoonlijke gegevens verwerken.

5.6
In het kader van onze werkzaamheden (huisvesting, beveiliging, website) verwerken wij de persoonsgegevens die u ons als onderaannemer verstrekt, in overeenstemming met artikel 8 van het RGPD-reglement. Deze verwerking is onderworpen aan onze "GDPR-overeenkomst", die wordt ingediend wanneer onze contracten worden ondertekend.

 

6 Marketing, profilering en cookies

6.1.
Daarnaast hebben we en derden verzamelen automatisch bepaalde gegevens over de geschiedenis van uw activiteiten op onze website internet en third-party applicaties met behulp van geautomatiseerde middelen, zoals cookies, afhankelijk van de voorkeuren die u verstrekt. Via bepaalde cookies en vergelijkbare technologieën worden unieke cookie-ID's of andere identificatiegegevens toegewezen of verzameld. Op deze manier kunnen gegevens worden verzameld terwijl u de website of applicaties gebruikt of wanneer deze op de achtergrond op uw machine worden uitgevoerd. We kunnen ze combineren met andere informatie over u of uw machine, zoals een IP-adres. Als we hiervoor toestemming nodig hebben, zullen we erom vragen voordat we het verwerken.

6.2.
Wij nodigen u uit om onze cookieverklaring te lezen voor meer informatie over gebruikte cookies en soortgelijke technologieën en over de configuratie van uw voorkeuren.

 

7. Uw rechten, inclusief uw recht om bezwaar te maken

7.1.
U hebt het recht om te weten welke persoonlijke gegevens we over u hebben opgeslagen en aan wie we uw persoonlijke gegevens hebben meegedeeld.

7.2.
Bovendien hebt u het recht om ons, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, te vragen uw persoonlijke gegevens te corrigeren, bij te werken, te verwijderen, de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken of om uw persoonlijke gegevens in een gestructureerd formaat te verstrekken, algemeen gebruikt en machine leesbaar voor verzending naar een ander bedrijf.

7.3.
Wij zijn verplicht uw aandacht te vestigen op uw absolute recht om bezwaar te maken tegen direct marketing en op uw recht om bezwaar te maken tegen elke verwerking, inclusief profilering, uitgevoerd voor het nastreven van de legitieme belangen van WEP of een derde partij. En om een ​​klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit. In België is dit de Autoriteit Persoonsgegevens (https://wwwautoriteprotectiondonnees.be ). In Duitsland is het de BFDI https://www.bfdi.bund.de ). https://wwwautoriteprotectiondonnees.be). In Duitsland is het de BFDI (https://www.bfdi.bund.de).

7.4.
De rechten op toegang, rectificatie, beperking van de verwerking, verwijdering of overdraagbaarheid van uw gegevens, evenals een intrekking van de overeenkomst, kunnen kosteloos worden uitgeoefend via e-mail, formulier, telefoon of brief aan volgende adressen of nummers; 

 

E-mail info@wep-weisshaupt.com
Post R. Weisshaupt AG

Roetgener Strasse 65

B-4730 Raeren

Telefoon +32 (0) 87 59 35 00
Website www.wep-weisshaupt.com

 

8. Beveiliging

8.1.
We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde of onwettige verwerking.

8.2.
Als u van mening bent dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of als u aanwijzingen heeft voor oneigenlijk of onregelmatig gebruik van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact op met onze klantenservice op het adres vermeld in punt 7.4 hierboven.

 

9. Houdbaarheid

We bewaren persoonsgegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen, tenzij we wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren of als dit nodig lijkt voor het beheer van een mogelijk geschil. 

 

10. Wijziging

10.1.
We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Wij zullen u zo veel mogelijk informeren over eventuele wijzigingen. We raden u aan om regelmatig onze privacyverklaring te raadplegen. 

10.2.
Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 2 februari 2020, XNUMX.

 

11. Contact / vragen

11.1.
Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring en/of de verwerking van persoonlijke gegevens kunt u contact met ons opnemen op de adressen of nummers die worden vermeld in punt 7.4 hierboven.